Friday, June 15, 2007

Abang apartment, multi-bilyong negosyo

HINDI ko sinasabing mga hindot kayo—ganoon ang madalas na madinig na bukambibig ng yumaong komentaristang Damian Sotto na isa sa mga kinagiliwan ng aking lola nitong dekada 1960. Nabahiran tuloy ng makulay na bitiw ng pangungusap pati aking pakikiusap.

Kibit-balikat lang at bukambibig ng Damian Sotto ang ibinusina habang nauulinig sa ulat-TV na ginugulan daw ng may P16 milyon ang bahay ng isang sikat na seksing artista. Isang Angel Locsin.

Hinayaan ko na lang na magbusa nang magbusa sa haplit ng alaala si Damian Sotto. Hindi ko sinasabing mga hindot kayo.

Kung iniulat sana na nagbuhos ng P16 milyon ang naturang sikat para magpalago ng negosyo—na tiyak na may ilang kawani o obrero na mabibigyan ng hanapbuhay, madadamay sa pakinabang ang pamilya ng mga ganoong mamamasukan sa naipatayong negosyo—baka kumalansing sa tuwa pati na mga bolitas ko.

Mas nasisilaw po ako sa kinis ng hitang labanos. Lalo na sa pusikit na karimlan na nakatampok na tambok sa pagitan ng masarap na lantakang gulay. Likas nang masilaw ang karaniwang pananaw sa limpak-limpak na bilang ng perra, which in my book is the Spanish word for a female canine. Yeah, bitch.

Uh, nakasumpong na rin naman ng iba pang halimbawa ng mas makatuturang pagsasalang ng puhunan para lumikha ng kabuluhan at pagpapahalaga. Resources can also be plied out to generate enduring values worthier than the coin of the realm.

Dalawang taon na yata ang nakaraan nang makalkal ang isang ulat mula sa United Press International ukol sa isang multi-bilyonaryong Chino na naninirahan lang sa karaniwang apartment—kahit kabi-kabila ang tinutustusang industriya’t pinalalagong negosyo na pawang kung ilang libo ang nakikinabang na kawani, obrero’t kani-kanilang pamilya.

Nagsulat pa nga ng pangulong tudling para sa pahayagan para maibandila ang ganoong halimbawa ng huwarang pamumuhay. What a life! A laid-back, carefree, down-to-earth lifestyle espoused by that drunkard of a sage, Lao-tze. That’s the same guy who was credited with having written the classic Tao Te Ching.

Ganoon din ang payak na pamumuhay ng nagtindig ng dambuhalang Daewoo ng South Korea, si Kim Woo-Choong na nakakalat na sa buong daigdig ang pinasulong na business empire. Naninirahan lang din sa isang karaniwang apartment. He drives around Seoul in a modest sedan which his own colossus of a corporation churns out by the hundreds of thousands to sell to the world.

So what’s wrong with these guys who steer their national economies to the forefront of global competitiveness? Why can’t they live like and act like emperors when they really rake mountains of dough, move men and mountains, actually rule empires that stretch across continents?

Do they adhere to the tenets spelled out in Tao Te Ching?

Sa isipan gumuguhit na kidlat ang liwanag ng mga ganoong halimbawa habang pinapagpag ang ugong ng ulat-TV ukol sa P16 milyon na ginugol ng isang sikat sa pagpapatayo ng bahay.

Umaalingawngaw din ang madalas maulinig na bukambibig ng yumaong Damian Sotto.

“Hindi ko sinasabing mga hindot kayo!”

No comments: